کابل ابزار دقیق AWG

این کابل ها بر اساس استاندارد آمریکایی تولید می شوند. این استاندارد که با نام Brown & Sharpe wire gauge نیز شناخته می شود، شامل تمامی کابل ها و کلاس های مختلف مورد استفاده می باشد و هر پله به صورت یک رابطه لگاریتمی تغییر می کند. در واقع ریشه استفاده از این استاندارد به فرایند تولید سیم و کابل در کارخانه بر می گردد. طی مراحل کشش و نازک کنی سیم، مفتول از قالب های متعددی عبور می کند. اعداد AWG بر اساس تعداد قالب های استفاده شده طی فرایند سیم نازک کنی تا مرحله نهایی عنوان شده است. عدد AWG بالاتر به منزله تعداد قالب های نازک کنی بیشتر و در نتیجه سیم ریزتر خواهد بود. بنابراین بر خلاف استانداردهای متریک، هر چه عدد استاندارد AWG بزرگتر باشد قطر سیم کمتر می شود.

کابل هوشمندسازی AWG

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود