انواع سیستم های انرژی خورشیدی

  • سیستم های PV مستقیم (PV-DIRECT SYSTEMS)
  • سیستم های خارج از شبکه (OFF-GRID SYSTEMS)
  • سیستم های بدون باتری مرتبط با شبکه (BATTERYLESS GRID-TIED SYSTEMS)
  • سیستم های مرتبط با شبکه با باطری پشتیبان (GRID-TIED SYSTEMS WITH BATTERY BACKUP)
  1. سیستم های pv  مستقیم

ساده ترین نوع سیستم های الکتریکی خورشیدی هستند با کم ترین اجزا (اساساً آرایه ی PV و بار). به دلیل آنکه آنها به باتری و نیروگاه دسترسی ندارند تنها زمانی که خورشید در حال تابش است به بار ها نیرو می بخشند. این بدان معناست که تنها مناسب تعداد کمی از موارد مورد نیاز منتخب از جمله برای لوله کشی آب و تهویه می باشند (وقتی که خورشید می تابد، پنکه یا پمپ به راه می افتد).

2. سیستم های خارج از شبکه

اگرچه رایج ترین نوع در مکان های دور فاقد خدمات برق رسانی هستند، ولی این سیستم ها می توانند در هر جایی بکار روند، به طور مستقل از شبکه عمل می کنند تا تمامی الکتریسیته ی منازل را فراهم نمایند.

این سیستم ها یک بانک باتری به منظور ذخیره ی الکتریسیته ی خورشیدی برای استفاده در طول شب یا هوای ابری، یک کنترل کننده ی شارژ برای جلوگیری از شارژ بیش از حد، یک مبدل برای تبدیل نیروی آرایه ی PV،DC به AC برای استفاده با وسایل خانگی AC، و تمامی انفصالات مورد نیاز، پایش و وسایل محافظ الکتریکی مربوط می باشند.

 3. سیستم هایی مرتبط با شبکه با باطری پشتیبان

این نوع از لحاظ طرح و اجزا بسیار شبیه به سیستم خارج از شبکه می باشد، اما شبکه‌ی برق را اضافه می کند که از نیاز سیستم به فراهم کردن تمامی انرژی در تمامی اوقات می‌کاهد.

 4. سیستم های بدون باتری مرتبط با شبکه

رایج ترین سیستم های PV این دسته با عناوین روی شبکه، مرتبط با شبکه، متقابل با نیروگاه، شبکه بست یا شبکه‌ی مستقیم شناخته می شوند. آنها الکتریسیته‌ی خورشیدی را تولید نموده و آن را به سمت نیروگاه ها و شبکه‌ی برق الکتریکی راه می‌اندازند و استفاده‌ی االکتریسیته‌ی خانوار ها یا کسب و کارها را فراهم می کنند.