کابل تخت در دو دسته کابلهای تخت عمومی و کابلهای آسانسوری (تراول) تولید می گردد.کابلهای تخت  FSWR هدسان مخصوص استفاده در چاه های آب و مقاوم در برابر رطوبت و آب طراحی شده اند.

کابل FSWR

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود