سیم و کابل

همان طور كه می دانيم براي توزيع  انرژی الكتريکی توليد شده، از سيم ها و كابل ها استفاده می شود. سيم يا كابل به یک هادی گفته می شود كه بتواند جريان برق يا سيگنال های الكتريكي را از خود عبور داده و در عين حال نسبت به اطراف خود عايق باشد تا در شرايط كاری مختلف دچار مشکل نشود.

كابل و سيم از نظر نوع هادی، عايق بندی، شرايط نصب و … با هم تفاوت دارند. سيم به یک هادی گفته می شود كه معمولا تك رشته بوده و با يك لايه عايق پوشانده می شود اما كابل ممكن است از تعدادی هادی كه نسبت به يكديگر و زمين عايق شده باشند، تشكيل شود. به طور کلی می توان گفت که تمام کابل ها و سیم ها از دو قسمت اصلی عايق و هادی تشکیل شده اند كه در ساختمان هر كدام به روش خاصی به كار برده شده است.

هادی:

بخش هادی، هسته‌ی اصلی سیم و کابل را تشكيل داده و وظيفه‌ی انتقال جريان الكتریسیته را بر عهده دارد. هادی معمولا از جنس مس و آلومينيوم و در شكل و سطح مقطع های متفاوت ساخته می شود. قسمت هادی ممكن است به صورت افشان، نيمه افشان، مفتول و در شكل های دايره ای و سكتور در سيم ها و كابل ها مورد استفاده قرار گيرد. انواع هادی ها با حروف اختصاری زیر نمایش داده می شوند:

r : سطح مقطع دایره ای
s : سطح مقطع مثلثی
e : هادی تک رشته یا مفتول
m : هادی چند رشته یا افشان

عايق:

بخش عایق سیم و کابل، نقش حفاظت هادی در برابر اتصال به ساير قطعات را بر عهده دارد و به صورت يك روكش در تمام سطح هادی كشيده شده و آن را نسبت به محيط اطراف خود عايق مي كند. اين پوشش در انواع مختلف ساخته می شود كه می توان به كاغذهای آغشته به روغن، عايق های لاستيكی و پلاستيكی اشاره كرد.

غلاف:

در كابل ها بعد از عايق كردن هادی ها نسبت به يك ديگر، آن ها را در پوشش عايق ديگری به نام غلاف قرار می دهند. اين پوشش نيز در انواع كابل به صورت متفاوت ساخته می شود. نوع ساده‌ی غلاف فقط يك روكش پلاستيكی می باشد اما در كابل های مخصوص  ممكن است با لايه های فلزی نيز ساخته شود. اين لايه‌ی فلزی كه از جنس های مختلف ساخته می شود زره نام دارد. زره زير غلاف قرار گرفته و وظيفه‌ی حفاظت كابل را در برابر تنش های مكانيكی بر عهده دارد.

نکات كلی در مورد سيم:

  1. سيم ها معمولا از جنس مس و يك لايه عايق PVC می باشند.
  2. تا ولتاژ ۷۵۰ ولت و تا سطح مقطع ۲۴۰ ميلي متر مربع ساخته می شوند.
  3. در تابلو برق ها و تاسيسات ثابت نصب شده و در مقابل رطوبت به حفاظت نیاز دارند.
  4. در تاسيسات بايد در داخل داكت و يا لوله به كار برده شوند.
  5. استفاده‌ی سيم در داخل و يا روی سطح بدون حفاظت های ذكر شده مجاز نمی باشد.

نکات كلی در مورد كابل:

  1. كابل ها معمولا از تعدادی هادی كه نسبت به هم و محيط عايق شده اند تشكيل می شوند.
  2. تا ولتاژ ۳۸۰kvكابل های فوق فشار قوی و تا سطح مقطع ۱۰۰۰ ميلی متر مربع ساخته می شوند.
  3. كابل را می توان با شرايط خاص به صورت مستقيم در داخل خاك، آب و يا روی سطح نصب نمود.

به عنوان مثال لایه های یک نمونه کابل فشار قوی به صورت تصویر زیر است:

 

حروف شناسايی سیم و کابل:

با توجه به استاندارد VDE  آلمان برای شناسایی و نام گذاری سیم و کابل از حروف خاصی استفاده می شود. در جدول زیر شرح این علائم آورده شده است.

حروف شرح
N كابل يا سيم مسي ساخته شده طبق  VDE
NA كابل يا سيم آلومينيوم ساخته شده طبق VDE
Y )عايق پرتودور یا PVC  (اولين Y در رديف حروف
H علامت ورقه متاليزه پيچيده شده دور كابل براي محدود كردن ميدان مغناطيسی
B حفاظت  فولادی نواری شكل (بانداژ فولادي(
R حفاظت فولادی سيم نواری شكل (زره از مفتول فولادی قلع اندود شده(
F زره از سيم تخت فولادی قلع اندود (كابل مسلح با سيم تخت(
Gb حفاظت فولادی نواری شكل، تسمه فولادی مارپيچی برای محكم كردن F,R
C در كابل های فشار ضعيف علامت سيم صفر است كه به صورت لوله دور عايق سه سيم ديگر پيچيده می شود و در كابل های فشار قوی علامت سيم حفاظت يا سيم صفر است
CW غلاف از مفتول های نازك مسي كه به طور موجی دور تا دور كابل را پوشانده است و يك تسمه نازك مسی به طور مارپيچ آن ها را نگه می دارد (سيم مسی متحدالمركز با نوار مسی مارپيچی)
T سيم نگه دارنده در كابل های هوايی ياخته شده از فولاد تائيد شده
Y عايق پرتودور یا PVC  (دومین Y در رديف حروف)
K غلاف سربی
A غلاف خارجی دوبل
E كابل با سه غلاف سربی
S حفاظ مسی از تسمه پهن ولی نازك كه دور عايق سيم پيچيده می شود (به جای H)
SE حفاظ مسی در كابل های چند رشته دور هر يك از سيم ها به منظور محدود كردن ميدان مغناطيسی (به جای H)
J كابل همراه با يك رشته به رنگ سبز و زرد
re سيم گرد يك رشته
rm سيم گرد چند رشته
se سيم سكتور يك رشته
sm سيم سكتور چند رشته
AB سيم تك رشته ( مفتول)
AF سيم تك رشته افشان
MH كابل چند رشته با هادی افشان