خرید سیم و کابل های غیر استاندارد، عامل اصلی آتش سوزی در منازل هستند اما تولید آنها در ایران حتی بیشتر از کابلهای استاندارد است و فقط 20 تا 30 درصد کابلهای منازل استاندارد هستند.

آمارهای رسمی سازمان آتش نشانی نشان می دهد 50 درصد آتش سوزی منازل به دلیل خرید و استفاده از تجهیزات غیر استاندارد است به همین علت خرید و استفاده از سیم و کابل با کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

راه هایی برای تشخیص سیم و کابل با کیفیت در هنگام خرید:

بسته بندی مناسبی داشته باشد

تعداد رشته ها و حجم مس مصرفی کم نباشد

روکش نباید به رشته ها بچسبد و به راحتی جدا شود.

میانگین ضخامت روکش نباید از مقدار استاندارد کمتر باشد.

مشخصات روی سیم خوانا و فاصله بین هر دو نشانه گذاری متوالی نباید از 550 میلیمتر بیشتر شود.

دو پهنی عایق نباید بیش از 15 درصد حداکثر قطر تعیین شده باشد و میانگین قطر نیز نباید از آن بیشتر شود.

سطح بیرونی سیم و کابل باید صاف و فاقد هر گونه فرورفتگی و برجستگی باشد.

قطر زیاد یا غلاف سیم و کابل دلیلی مبنی بر مرغوب بودن آن محصول نیست متاسفانه برخی از تولید کنندگان با کاستن از وزن مس لازم در سیم و کابل و افزودن به قطر عایق یا غلاف سبب می شوند وزن محصول مناسب به نظر برسد اما این محصول قابلیت استفاده برای مورد طراحی شده را نخواهد داشت و در صورت استفاده سبب بروز آتش سوزی یا مشکلات دیگر می شود.

عایق سیم هنگام جداسازی هر مس باید به آسانی  به صورت کشسانی از روی مس جدا شود.

در مورد کابل ها با ید دقت نمود که جاسازی سیم ها از هم و از غلاف کاملا آسان انجام پذیرد.

هادی سیم نبایستی اکسید شده باشد(رشته های مس سیاه نشده باشد)

قابل انعطاف باشد . با خم و راست کردن سیم هادی سیم نشکند.